Close

Ochrana a zpracování osobních údajů

Provozovatelkou webových stránek LenkaDoleckova.cz je Lenka Dolečková, IČ: 04046277, zapsaná v živnostenském rejstříku, Sp. značka: OŽÚ/393/2015/Pha, místo podnikání Doubrava 77, Loukov 294 11. Pro tuzemsko prozovatelka není plátcem DPH.

Kontakt:
Telefonní číslo: +420728733844
E-mail: foto@lenkadoleckova.cz

1) Základní informace

S osobními údaji nakládám v souladu:

  • se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
  • s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) s účinností od 25. 5. 2018,

Dle Nařízení GDPR jsem Správcem osobních údajů.

2) Jaké osobní údaje zpracovávám

Za účelem e-mailové komunikace zpracovávám vaše jméno a příjmení, adresu elektronické pošty.

Za účelem fakturace a s tím spojené „Dohody o pořízení a užití autorského díla“ zpracovávám vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, případně vaše IČ nebo DIČ. Údaje uchovávám v počítači zabezpečeném antivirovým programem a heslem proti přístupu neoprávněných osob. Tištěná podoba dohody je uložená v šanonu za zamčenými dveřmi.

Skryté technické údaje internetového provozu a informace, které webové stránky sbírají pasivně (cookies, IP adresa, UTM parametr, geolokační údaje) zpracovávám za účelem analýzy způsobu využívání webových stránek (bod 6), remarketingu a affiliate marketingu.

3) Na co vaše osobní údaje používám

S vašimi osobními údaji zacházím důvěrně. Osobní údaje zpracovávám pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro marketingové a remarketingové účely.

4) Jak dlouho a kde osobní údaje uchovávám

Osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě pomocí účetního systému iDoklad (Česká Republika), který je Zpracovatelem.

Doba zpracování osobních údajů je ze zákona 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu mezi vámi.

5) Poučení o vašich právech

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů (provozovatelka) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může dle § 21 ZOOÚ a) požádat správce údajů o vysvětlení, b) požadovat, aby správce údajů odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vedle výše uvedených práv upravených v ZOOÚ pro vás od doby účinnosti Nařízení GDPR vyplývají další práva z čl. 15 až 23 Nařízení GDPR, a sice právo požadovat od správce údajů potvrzení, jaké osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Svůj požadavek napište na foto@lenkadoleckova.cz.

6) Google Analytics

Pro analýzu způsobu využívání webových stránek LenkaDoleckova.cz používám službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Analytics využívají soubory Cookies.

Shromažďované údaje jsou používány anonymním způsobem, to znamená, že podle nich není možné osobu identifikovat.